bsi-anab_col_orn_logo_bsi.jpg ISO 9001:2008 logo_nacionalna_federacija.jpg Национална Федерација на Агенции за привремени вработувања
Насловна arrow Соопштенија
СООПШТЕНИЕ : Испечати Е-пошта
23.02.2012.
 
 
Од 27.02.2012 година Во соработка со Агенција за Вработување на РМ

    ДВА НОВИ ПУНКТА
    НА АПВ ПАРТНЕР

1.    Центар за вработување Тетово
2.    Центар за вработување Кичево

Работно време на двата пункта се понеделник и четврток од 09:00 – 12:00 часот

    НЕВРАБОТЕНИ, РАБОТОДАВАЧИ !

Повелете посетете не, запознајте се со начинот и предностите на привремено вработување!!
 
СООПШТЕНИЕ : Испечати Е-пошта
23.01.2012.

 

      НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Ве известуваме дека од 01.02.20012 година Агенција за Привремени Вработување Партнер ќе работи со ново работно време:

        ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТОК   

        од 07:00 до 19:00 часот

САБОТА

   од 07:00 до 15:00

 
Соопштение : Испечати Е-пошта
22.11.2011.

        Повторно анкета:

        Овој пат анкетата е спроведена помеѓу членови кои работат преку нас. Опфатени се вкупно 402 отстапени работници од Скопје, Штип, Битрола и Струмица. Ова се добиените резултати:1.    Дали услугата во Агенцијата за привремени вработувања Партнер е брза и ефикасна?


                            да                 не                     вкупно


Скопје                267 (98%)            5 (2%)                 272
Битола                   8 (95%)           2 (5%)                   40
Штип                   28 (100%)                                      28
Струмица            62 (100%)                                      62
Вкупно                395 (98%)           7 (2%)                 4022.    Дали сте задоволен од степенот на стручност, професионалност и љубезност на вработените во Агенција за привремени вработувања Партнер? 


                  многу задоволен  задоволен    нема одговор       вкупно


Скопје          155 (57%)                111 (41%)           6 (2%)               272
Битола          30 (75%)                    9 (23%)           1 (2%)                  40
Штип             20 (72%)                    8 (28%)                                      28
Струмица      30 (48%)                  32 (52%)                                      62
Вкупно         235 (58%)                 160 (40%)          7 (2%)               402

 

3. Дали вработените Ви приоѓаат пријателски и спремни да Ви помогнат?

                             да               не              нема одговор          вкупно

Скопје          269 ( 99%)           2 (0,7%)              1 (0,3%)                272
Битола           39 (98%)           1 (1%)                                               40
Штип            28 (100%)                                                                   28
Струмица     62 (100%)                                                                   62
Вкупно         398 (99%)          3 (1%)                                               4024. Дали сте задоволни од одѕивот на Вашите телефонски повици // e-mail ?

                              да             не               нема одговор           вкупно

Скопје          252 (93%)         3 (1%)               17 ( 6%)                       272
Битола          34 (85%)          1 (2,5%)              5 (12,5%)                   40
Штип             28 (100%)                                                                     28
Струмица      59 (95%)                                   3 (5%)                           62
Вкупно         373 (93%)          4 (1%)               25 (6%)                        402

 


5. Колку често сакате да бидете контактирани од Агенција за привремени вработувања Партнер?

         еднаш месечно  еднаш во 2 месеца   по потреба  нема одговор  вкупно

Скопје        62 (23%)                 3 (1%)                  196 (72%)        11 (4%)             272
Битола       14 (35%)                  2 (5%)                    20 (50%)        4 (10%)             40
Штип          1 (3,5%)                 1 (3,5%)                  26 (93%)                                 28
Струмица   8 (13%)                                                  54 (87%)                                62
Вкупно       85 (22%)                6 (1,5%)                  296 (73%)        15 (3,5%)         402


6. Дали навреме се доставуваат договорите за вработување, решенија за годишен одмор, исплатни листи од плата, здравствени картони и сл.?


                      да                      не             нема одговор         вкупно


Скопје           257 (95%)       12 (4%)              3 (1%)                       272
Битола           35 (87,5%)       1 (2,5%)            4 (10%)                     40
Штип             23 (82%)          5 (18%)                                               28
Струмица      56 (90%)          5 (8%)               1 (2%)                        62
Вкупно           371 (92%)       23 (6%)               8 (2%)                       402


7. Дали сте го посетиле веб сајтот на Агенција за привремени вработувања Партнер?


                      да                   не                нема одговор             вкупно


Скопје         109 (40%)      142 (52%)              21 (8%)                      272
Битола         21 (53%)        12 (30%)               7 (17%)                      40
Штип           28 (100%)                                                                      28
Струмица    33 (53%)         28 (45%)              1 (2%)                         62
Вкупно        191 (47,5%)    182 (45,5%)         29 (7%)                       402


8. Дали сте задоволни од информациите што можете да ги добиете од веб сајтот?


                        да                    не            нема одговор            вкупно


Скопје       122 (45%)        31 (12%)                119 (43%)                  272
Битола       14 (35%)          5 (13%)                   21 (52%)                  40
Штип         26 (93%)          2 (7%)                                                     28
Струмица  31 (50%)          12 (20%)                 19 (30%)                   62
Вкупно      193 (48%)        50 (12%)                 159 (40%)                 402


9. Дали имате свои сугестии а подобрување на веб сајтот на Агенција за привремени вработувања Партнер. Ако одговорот е ДА, Ве молиме наведете:


                      да                   не                  нема одговор            вкупно


Скопје          39 (14%)       112 (41%)                  121 (45%)                   272
Битола         1 (2,5%)        19 (47,5%)                 20 (50%)                    40
Штип                                28 ( 100%)                                                   28
Струмица                         50 ( 80%)                   12 (20%)                     62
Вкупно       40 (10%)         209 (52%)                  153 (38%)                   402


10. Дали Агенција за привремени вработувања Партнер досега ги оправдала Вашите очекувања?


                     да                    не                  нема одговор            вкупно


Скопје        256 (94%)          9 (3%)                    7 ( 3%)                       272
Битола        35 (87,5%)        2 (5%)                    3 ( 7,5%)                     40
Штип          28 (100%)                                                                          28
Струмица   62 (100%)                                                                          62
Вкупно       381 (95%)         11 (3%)                   10 (2%)                        402


11. Дали би ја препорачале Агенција за привремени вработувања Партнер на други потенцијални привремени работници?


                           да             не                     нема одговор             вкупно


Скопје         257 (84%)        7 (3%)                      8 (3%)                         272
Битола        36 (90%)                                          4 (10%)                       40
Штип           28 (100%)                                                                           28
Струмица    62 (100%)                                                                           62
Вкупно        383 (95%)       7 (2%)                      12 (3%)                           402


12. Дали мислите дека АПВ Партнер треба да измени / корегира нешто во врска со достава на документи кои произлегуваат од Вашиот работен однос. Ако Вашиот Одговор е ДА, Ве молам наведете:


                           Да                   не               нема одговор            вкупно


Скопје         67 (25%)         184 (67%)                   21 (8%)                   272
Битола         3 (8%)             25 (62%)                   12 (30%)                  40
Штип                                  27 (97%)                     1 (3%)                    28
Струмица    3 (5%)              58 (93%)                     1 (2%)                    62
Вкупно        73 (18%)          294 (74%)                   35 (8%)                  402Покрај одговорите на зададени прашања имаме и дополнителни коментари од кои ги издвоивме најинтересните:
1.    Годишните одмори да ги организира агенцијата.
2.    Договорите за вработување да се носат на работни места.
3.    Договорите за вработување да бидат на подолг период.
4.    Агенцијата да исплаќа плата без да се чекаат пари од работодавачот корисник.
5.    Сите Агенции да престанат да постојат.

Доколку и Вие имате Ваш коментар , пишете ни.

 
Соопштение : Испечати Е-пошта
13.10.2011.

 

Во периодот јуни – септември 2011 година АПВ Партнер спроведе Анкета за задоволство на клиентите

Вкупно испратени се анкетни листи до 125 фирми наши клиенти.

Вратени назад ( пополнети уредно ) се 43 анкетни листи, што е 34,4%.

Според добиените одговори на поставените прашања добиени се следниве резултати

1.Дали услугата во Агенцијата за привремени вработувања Партнер е брза и ефикасна, добиени се следниве одговори :
ДА                                 41 одговор ( од 43 – 95,3%)
НЕ                                  нема
БЕЗ ОДГОВОР                2 одговора ( од 43 – 4,7%)

2.Дали сте задоволни од степенот на стручност, професионалност и љубезност на вработените во Агенцијата за привремени вработувања Партнер, добиени се следниве одговори :
многу задоволен             25 одговори ( од 43 – 58,1%)
задоволен                       17 одговори    ( од 43 – 39,5%)
не задоволен                   нема
БЕЗ ОДГОВОР                 1 одговор ( од 43 – 2,4%)

3.Дали вработените Ви приоѓаат пријателски и спремни да помогнат, добиени се следниве одговори :
ДА                                  43 одговори ( од 43 – 100%)
НЕ                                   нема

4.Дали сте задоволен со одѕивот на Вашиот одговорен советник во Агенцијата за привремени вработувања Партнер, добиени се следниве одговори :
ДА                                   42 одговори ( од 43 – 97,6%)
НЕ                                    нема
БЕЗ ОДГОВОР                  1  одговор ( од 43 – 2,4%)

5.Колку често сакате да бидете контактирани од Вашиот одговорен советник во Агенцијата за привремени вработувања Партнер, добиени се следниве одговори : 
Еднаш неделно                 3 одговори ( од 43 – 6,9%)
Еднаш во две недели        2 одговори ( од 43 – 4,7%)
По потреба                      36 одговори ( од 43 – 83,7%)
БЕЗ ОДГОВОР                   2 одговори ( од 43 – 4,7%)

6.Дали сте го посетиле веб сајтот на Агенцијата за привремени вработувања Партнер, добиени се следниве резултати :
ДА                                   26 одговори ( од 43 – 60,5%)
НЕ                                   15 одговори  ( од 43 – 34,9%)
БЕЗ ОДГОВОР                  2 одговори ( од 43 – 4,6%)

7.Дали сте задоволни од информациите што можете да ги добиете од сајтот, добиени се следниве одговори:
ДА                                  25 одговори ( од 43 – 58,2%)
НЕ                                  1 одговор ( од 43 – 2,3%)
БЕЗ ОДГОВОР                17 одговори ( од 43 – 39,5%)

8.Дали имате свои сугестии за подобрување на веб сајтот на Агенцијата за привремени вработувања Партнер, добиени се следниве резултати:
ДА                                 1 одговор ( од 43–  2,3%)
НЕ                                  26 одговори ( од 43 – 60,5%)
БЕЗ ОДГОВОР                16 одговори ( од 43-37,2%)

9.Дали Агенцијата за привремени вработувања Партнер досега ги оправдала Вашите очекувања, добиени се следниве резултати :
ДА                                 36  одговори ( од 43 – 83,7%)
НЕ                                  1 одговор  ( од 43 – 2,3%)
БЕЗ ОДГОВОР                6 одговори ( од 43 – 14 %)

10.Дали би ја препорачале  Агенцијата за привремени вработувања Партнер , на Ваши деловни соработници, добиени се следниве резултати :
ДА                                 39  одговори ( од 43 – 90,7%)
НЕ                                  нема
БЕЗ ОДГОВОР                4 одговори ( од 43 – 9,3%)

11.Вашето мислење за цените на нашите услуги, добиени се следниве резултати :
Ниски                             нема
Високи                          7 одговори  ( од 43 – 16,3%)
Прифатливи / реални   33 одговори ( од 43 – 76,7%)
БЕЗ ОДГОВОР                3 одговори ( од 43 – 7 %)

12. Имате ли потреба од воведување на нови услуги кои се од интерес за унапредување на соработката помеѓу Вашата компанија и Агенцијата за привремени вработувања Партнер, добиени се следниве резултати :
ДА                                 2  одговори ( од 43 – 4,6%)
НЕ                                 35 одговори  ( од 43 – 81,4%)
БЕЗ ОДГОВОР                6 одговори ( од 43 – 14 %)


   

 
Соопштение : Испечати Е-пошта
7.10.2011.

    

    Во завршната фаза од проектот „Намалување на невработеноста преку искоренување на работење на црно“ во Општините:
Штип, Струмица, Битола, Карпош, Ѓорче Петров, Кисела Вода и Аеродром.

     За жал нашата замисла не е исполнета до крај. Поради немање слух и желба за соработка со нас иако беа најавени нема да се одржат трибините во Општините Чаир, Илинден и Гази Баба. Им се извинуваме на заинтересираните стопанственици од овие општини и им ветуваме ќе ги посетиме лично во најскоро време.

 
Соопштение : Испечати Е-пошта
6.09.2011.

Согласно претходната најава Агенција за привремени вработувања Партнер го објавува распоредот за одржување на трибини со работодавачите и тоа:
    
Општина Битола 13.09.2011 год. во 11:00 часот
-    сала на советот на Општина Битола

Општина Штип 14.09.2011 год. во 11:00 часот
-   сала 1 на советот на Општина Штип


Општина Струмица 15.09.2011 год. во 11:00 часот
-   дом на АРМ - Струмица – мала сала
 
Општина Карпош 20.09.2011год. во 11:00 часот
-    сала на совет на Општина Карпош, барака бр.5

Општина К.Вода и Аеродром 22.09.2011 год. во 11:00часот
-    сала на совет на Општина Кисела Вода, барака бр.7

Општина Ѓорче Петров 27.09.2011 год. во 11:00 часот
-    сала на совет на Општина Ѓорче Петров

За одржување на трибини во општините Гази Баба, Илинден и Чаир дополнително ќе бидете известени.

 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 Следна > Крај >>

Резултати 1 - 6 од 18

Анкета

Услугите на Партнер:
 

Посетеност

Посетители денеска:: 78
Посетители месецов: 2020
Вкупно посетители: 221885

Fatal error: Class 'JTEXT' not found in /home/partner/public_html/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 867