bsi-anab_col_orn_logo_bsi.jpg ISO 9001:2008 logo_nacionalna_federacija.jpg Национална Федерација на Агенции за привремени вработувања
Насловна arrow Референтна листа
Референтна листа Испечати Е-пошта

ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Влада на РМ - генерален секретаријат
Влада на РМ - секретаријат за европски прашања
Влада на РМ- Секретаријат за спроведување на Рамковен договор
Министерство за транспорт и врски на РМ
Министерство за здравство на РМ
Министерство за надворешни работи на РМ
Министерство за земјоделство на РМ
Врховен Суд на РМ
Управен Суд на РМ
Јавно обвинителство
Основен суд Скопје 1
Основен суд Скопје 2
Основен суд Гевгелија
Основен суд Радовиш
Основен суд Струмица
Основен суд Куманово
Основен суд Свети Николе
Апелационен суд Штип
Апелационен суд Скопје
Судски Совет на РМ
Совет на јавни обвинители на РМ
Агенција за разузнување на РМ
Агенција за поддршка на претприемништво
Агенција за иселеништво
Агенција за катастар на недвижнини
Дирекција за слободни економски зони
Дирекција за безбедност на класифицирани податоци
Државна лотарија на Македонија
Фонд за магистрални и регионални патишта на РМ
Фонд за води
Биро за стоковни резерви
Народна Банка на РМ
Клириншка куќа - Клириншки интербанкарски системи
Агенција за вработување на РМ
Државен завод за статистика 
Фонд за здравствено осигурување на РМ
Фонд на пензиско и инвалидско осигурување на РМ
Полициска Академија
Академија за обука на судии и обвинители
МАНУ
Шумарски факултет
Градежен факултет
Факултет за физичка култура
Архитектонски факултет
Факултет за Драмски уметности
Факултет за туризам Охрид
Фармацевтски Факултет Скопје
Природно-математички факултет 
Стоматолошки факултет
Правен Факултет
МИА - Македонска информативна агенција
Македонска радио и телевизија
ТРД Алсат М
Македонска опера и балет
Младински културен центар
Дом на млади Штип
Дом на култура Кавадарци
Државен студентски дом Браќа Миладиновци, Штип
Државен ученички дом К.П. Мисирков, Кавадарци
НУ Драмски Театар
НУ Центар за култура Кочани
КИЦ Романса Македонска Каменица
НУЦ Музеј Гевгелија
НУ Музеј на град Скопје
НУ Музеј Неготино
НУ Музеј Кавадарци
НУ Природно научен музеј на Македонија
ЈНУ Земјоделски институт
НУ Библиотека Св. Климент Охридски 
ЈОУ Библиотека Тане Георгиевски, Куманово
Средно училиште Васил Антевски Дрен
Средно земјоделско-шумарско училиште Кавадарци
ДМБУЦ Илија Николоски Луј Скопје
СОУ Јане Сандански, Струмица
СОУ Никола Карев, Струмица
СОУ Димитар Влахов, Струмица
ССОУ Киро Бурназ, Куманова
ООМУ Боро Џони, Струмица
СОУ Гоце Делчев , Валандово 
ОУ Маршал Тито, Струмица
ОУ Ванчо Китанов, Пехчево
ОУ Јосип Броз Тито, Валандово
ОУ Исмаил Ќемали, Долнени
ОУ Браќа Рамиз 
ОУ Вера Циривири Трена , О.Долнени 
ОУ Видое Подгорец, Струмица
ОУ Сандо Масев, Струмица
ОУ Никола Вапцаро, Струмица
ОУ Маршал Тито, с. Муртино Струмица
ОУ Свети Кирил и Методиј, с. Дабиље, Струмица
ОУ Герас Цунев, с. Просенково Струмица
ОУ Гоце Делчев, с. Вељуса Струмица
ООУ Владо Тасевски
ОУ Ѓорче Петров . С. Ропотово, О.Долнени
Детска Градинка Калинка
Детска Градинка Димче Мирчев, Велес
Детска градинка Гоце Делчев, Илинден
ОУ Вера Циривири Трена, О. Долнени
Детска Градинка  Коста Поп Ристов Делчев, Богданци
Детска Градинка Росица
Детска Градинка Распеана Младост
Детска Градинка Детска Радост, Струмица
Детска градинка Весели Цветови , Скопје
ЈОУДГ Вера Циривири Трена, Штип
ЈУ за згрижување на деца со воспитно-социјални потреби 25ти Мај
Црвен крст на РМ 
ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола 
Институт за стандардизација на РМ
Агенција за супервизија на осигурување
Национална групација за судски вештачења  

ЗДРАВСТВО

ЈЗУ Универзитетски  клинички центар
Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон
ЈЗУ Специјална болница за ортопедија Св. Еразмо Охрид
ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство Чаир 
ЈЗУ Клиника за Максилофацијална хирургија
ЈЗО Психијатриска болница Скопје
ЈЗУ Универ.клиника за хируршки болести Св.Наум Охридски
ООЗТ Институти - РО Медицински факултет
Медицински Факултет
ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп
ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар
ЈЗУ Здравствен дом Прилеп
ЈОУ Дом за стари лица Сју Рајдер Битола
Дом за стари лица Зафир Сајто Куманово
ЈЗУ Здравствен дом Скопје
ЈЗУ Здравствен дом Кавадрци
ЈЗУ Здравствен дом Струга
ЈЗО Градска Аптека Скопје
ЈЗУ Здравствен дом на железничарите
ЈЗО Завод за здравствена заштита
ЈЗО Здравствена станица Железара
ЈЗУ Институт за медицина на трудот
ЈЗУ Здравствен дом Кратово
ПЗУ Аптека Реплек
Реплек Фарм АД
ПЗУ Аптека Нарис 
ПЗУ Ортомедика Штип
ЈЗУ Здравствена станица на Универзитет Св. Кирил и Методиј
ПЗУ Кате Бечкова Илиевска
ПЗУ Марина Абрашева Струмица
ПЗУ Вања Медикус Скопје
ПЗУ Медиарис
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина, Скопје
ПЗУ Данаилов
ПЗУ Деметра медика
ПЗУ Кор Медика
ПЗУ Идадија

ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ЈКП Илинден
ЈКП Комуналец Пехчево
ЈП Паркови и зеленило
ЈП Комунална хигиена
ЈУ Зоолошка градина
ЈП Македонска радиодифузија
ЈП Водовод и Канализација
ЈП Пазаришта Куманово
ЈП Брегалница Делчево
ЈП Комуналец Струмица
ЈП Водостопанство Радовиш
ЈКП Водовод Илинден
ВС Струмичко Поле Струмица
ЈКП Пролетер Ресен
ЈП за паркинг и јавно осветлување Куманово
ЈП Водостопанство Студенчица
ЈКП Сопиште
ЈП Македонски железници
ЈП Плачковица
Равен Пехчево
ЈКП Турија
Проаква Охрид
ЈП Чистота и зеленило Куманово
ЈП за берзанско работење Агро Берза
ЈП Штип проект Штип
ЈП Струмица Гас

ОПШТИНИ

Општина Делчево
Општина Карпош
Општина Центар
Општина Ѓорче Петров
Општина Кривогаштани
Општина Илинден
Општина Долнени
Општина Куманово
Општина Петровец
Општина Сопиште
Општина Македонска Каменица
Општина Пехчево
Општина Штип
Општина Ресен
Општина Неготино
Општина Кавадарци
Општина Виница
Општина Зрновци
Општина Босилово
Општина Берово
Општина Карбинци
Општина Македонски Брод
Општина Ново Село
Општина Василево
Општина Струмица
Општина Ново Село, Струмица
Општина Пробиштип
Општина Дојран

СТОПАНСТВО

Халкбанк АД Скопје
Стартер Банка АД
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
Еуростандард Банка АД
Охридска Банка АД
Про Кредит Банка АД
Стопанска Банка АД Битола
ТТК Банка
Брокерско друштво Бро Дил
Инвест Брокер 
Градски трговски центар
Скопски Саем
Експо Медиа
Печатница 11 Октомври Прилеп
Печатница Киро Дандаро Битола
Пивара АД 
ИМБ Млекара Битола
Бучен Козјак ДОО
Европа АД
ДТУ Подравка
Приватна установа за деца - Детско одмаралиште Младост
Филип Морис
ДТУ Бомаго
Авто куќа АД Скопје
Реплек АД Скопје 
УНИЦЕФ
СЈ Компани (Мцдоналдс)
Комуна АД
Мак 2000
Инвесткооп ДООЕЛ
Форнетти Соле
Трејдек ДООЕЛ
Текстил АД
Манимак ДОО
Капитал Инвест
Дамако
Вилма Трејд ДООЕЛ Скопје
Аксон Трејдинг ДООЕЛ Експорт Импорт Скопје
Полет АД
Инет АД
Фото Јасина
Сектор Спорт 
Он тиме гроуп
Клержо ДООЕЛ
Опитно поле ДООЕЛ
Радио Нет
Максофт ДООЕЛ
Топлификација АД
Фабрика за шеќер 4 ти Ноември Битола
Аманита Битола
Млин Стојчев Битола
МБ Дизел Битола
Мак Минерал (Пела Роса) Битола
Радости ДООЕЛ Скопје
Фросина Битола
Дом Инвест Битола
Мигрос Битола
Маже Ком Битола
Бага Фудс ДООЕЛ Битола
Конфекција ЕАМ Штип
Магма М Штип
Паса ДООЕЛ Штип
Срем Пром Штип
Хотел Парк Неготино
Винарска Визба Кучиев Неготино
Мартин Мермер
Лабуд Мак Штип
Апостолада Битола
Виган 3Д Демир Хисар
Рима Терм Штип
Вив Промет Штип
Ду-ки интернационал Штип
Ел пласт Штип
Илинден 2002 Штип
Алвива Штип
Техноинженеринг Штип
Мамита Битола
Кафе Бар Версај Штип
Кафе бар Скај Штип
Меана Софра Штип
Лигна Форма Скопје
Ксенос ДООЕЛ Демир Хисар
Интерхем ДООЕЛ Скопје
Судски извршител Горан Тошевски
Судски Извршител Златко Пејовски
Гринтекс МК ДООЕЛ
Интер Хем ДООЕЛ
Антико Штип
Фабрика Карпош Скопје
Бердом ДООЕЛ Берово
Канал 77
Макпромет Штип
Вемко Штип
Дониа Прилеп
Капсаров Делчево
МЗТ Вабтек Скопје
Хит Струмица
Центар Дизајн Штип
Акцент Медија Скопје
Јанко Лисјак ДООЕЛ Битола
Максировина Штип
Маркет Св.Тома Битола
Лука Травел Битола
Марвес
Био Комерц Струмица
Кармен Бауцентар Штип
Мултикрем Штип
Полин ЛМ Струмица
Чапе Фунги Битола
Долче Вита Битола
Ловечко друштво Пелистер Битола
Ангротекс Штип
Аневски Винарија Штип
Крка - Фарма Скопје 
ЦЕР Скопје
Жито Вардар Велес
Фершпед АД Скопје
Урбан инжинеринг Скопје
Здружение на возачи Штип
Макошпед АД Скопје
Графопромет Скопје
ТТ Ексклузив
Игротека Кловн Мики
Саманта
Нордик Фарм
Хромос Пестициди
Сибакс
Македонија Турист АД
Мулти Медија
Канет
Златна Книга
Технос Компани
Метро АД Скопје
Хемиско чистење Пингвин
Акчелик
Хотел Епинал, Битола
Пекара Хамбург, Битола
Мимал, Кочани
МБ Системс, Скопје
Брилијант, Штип
Либра 1
Џими Бич, Охрид
ОРНО Македонија
Атлас Инженеринг
Фруктана, Штип
ЗИК Пелагонија, Битола
Феникс Фарма
Хипо Алпе Адрија Лизинг
Млечен ресторан Ливинг лонг
Филтрола Филтер
Поли Минт, Битола
Агролон, Штип
Лакшми 
Жито Битола, Битола
Зинес Мебел
Дива, Битола
Агроунија
Техночист
Марни ДООЕЛ, Штип
Њу Јоркер, Скопје
Ауто Филтер, Скопје
Вуле Ком, Скопје
Селс Емпаер, Штип
Коро Компани, Скопје
Авто Атом, Кочани
Дунал Градба, Штип
Пивара, Битола
АцеТони, Прилеп
Гостолница Там Дим, Скопје
Хераклити Комерц, Битола
Логистик Македонија,  Штип
Д-р Салис Таџер
Бели Еуро Текника, Скопје
Амор Дизајн, Битола
Метал, Штип
Воба Фешн груп, Штип
Логвин Солушнс, Штип
Грамада Пеев, Штип
ЕХИ ДООЕЛ, Скопје
Сол Пром, Битола
Стемит Р, Скопје
Нетра, Скопје
Виничанка, Виница
Марјан С, Струмица
Емо Охрид
Продизајн, Скопје
Мебел Стил, Битола
Паша - Кафиќ, Скопје
Клинкер Монт, Скопје
Мода, Свети Николе
Камо Текс, Свети Николе
Архитектоника, Скопје
Железарија Јоле
Вибразиони, Скопје
Винт, Скопје
Ловечка федерација на РМ
Здружение на судии
Бјути Шоп, Скопје
Микена, Битола
Публицист, Скопје
Замрзната храна, Неготино
Чорбарница Итар Пејо
Пепеком, Битола
Еврозоли, Струмица
Кафиќ Фит Фан
Трифуновски, Битола
Гранд Експорт
Финал и Финал, Скопје
Ронимилк, Струмица
Хоризонт, Скопје
Конфекција Ларс, Штип
Лонгуров, Штип
Тотем Трејд, Скопје
Студио Фигурела, Скопје
Кафеана ХХЛ
Месарница Биг Сиив, Скопје
Гарден Флора, Скопје
Меблос, Штип
Лемис, Скопје
Маркет Канди, Битола
Фаморд
Бизи ДООЕЛ
Петрел Штип
Мелин Охрид
Астра Зенека
Транскоп, Битола
Беграмо
Ресторан Биос, Скопје
Урбан Дизајн, Скопје
ЛЕК, Скопје
Млечен ресторан Дани ЕС, Скопје
Елтра, Скопје
Принц Маркет, Скопје
Сушара Ларс, Штип
Нимекс, Штип
Рима Стил, Скопје
Евро Монт, Скопје
Инфомедија, Скопје
Темплер, Битола
Сити Принт, Скопје
Фас-Вас, Скопје
Генера Бјути, Скопје
Торакс, Скопје
Кафиќ Гарни, Скопје
Би Пром , Велес
Нотар Веселинка Крстевска, Битола
Стоп & Го , Скопје
Лапласт, Скопје
Роџер Пијано, Скопје
Сити Хол, Скопје
Меркур Трејд, Битола
Соравиа Ресорт , Скопје
Пицерија 4 сезони, Скопје
Стил Кон , Куманово
Калатекс, Скопје
Прототип, Скопје
Про Дизајн, Скопје
Виспак Пела, Скопје
Еуротабак, Скопје
ТА Теабо, Скопје
Тиккурила , Скопје
Голдинг Билдинг, Скопје
Моја Врата , Скопје
Ресторан Кањон Матка , Скопје
Хотел Центар , Скопје
Шмеки , Куманово – Скопје
Бадел 1862, Скопје
Кенди ДООЕЛ, Скопје
Дектерити , Битола
Југосуровина , Струмица
Скипи, Битола
Шпица Системи, Скопје
Новометал , Скопје
Биспак Пастор, Скопје
Игротека Хакуна Матата, Скопје
Продавница за алкохолни пијалоци Библиотека , Скопје
Винарија Сковин
Грандекс, Скопје
Фан Кафе , Скопје
Проминг, Скопје
Ресторан Рагуза
Соче КТ , Скопје
Исток , Битола
Новатек , Битола
Прографика, Скопје
Инвест А, Скопје
Флешнет Маркетинг , Скопје
Пронес Инженеринг , Струмица
Сезам, Битола
Монтиго Инженеринг , Скопје
Монтеко Компани,, Скопје
Соравиа Менаџмент , Скопје
Био Фуд ( Бонум ) , Скопје
Млечна индустрија Дукат, Скопје
ИН БОХ , Скопје
Лоунге бар Астера , Скопје
Ситра Инженеринг , Скопје
Сити Плаза, Скопје
Здружение на граѓани Спектар , Крива Паланка
Пекара Церера, Битола 
Сарита ДООЕЛ, Струмица
Езо Тех, Скопје
Пламбикс, Скопје
Херба Хем, Скопје
СДИ Американски Плакари , Скопје
Винарска визба Тиквеш, Скопје
АМ Стил
Алекспром Скопје
Интегра Битола
Парфимерија Натхалие ( Сити Мол )
Авантис груп
ТП Арби Тетово
Ре Зе Компани Струга
Дрвотекс Скопје
Центар за развој на Југоисточен регион
Македонско кредитно биро
15 Д Инпекс Битола
Санс АГ Штип
ТП Сон,  Скопје
КБС Пул систем,  Скопје
Техноплам Битола
Џонсон Контролс, Штоп
Свиснет, Скопје
Милликлуб , Скопје
Лагрос Штип
Кинески ресторан Скопје
Визард Системи
ИТХР Македонија ( Индиех )
Сито Графика Скопје
Тинекс МТ Скопје
Хотел Климетица Охрид
Ориентал Консултанс
Футура Прилеп
Млекара Маско Комерц
Деница МП, Битола
Табана , Битола
Пламбикс , Скопје
Евротехника Инженеринг , Кавадраци
Карат М , Скопје
Лининг Електроникс , Скопје
Џевахир Груп , Скопје
Алов , Гевгелија - Подржница Скопје
Аква Дејон , Скопје
Толту , Скопје
Лукас Трејд , Штип
Филанд , Куманово
Апекфор, Скопје
Пивара, Скопје
Цеботекс, Скопје
Скарлет Арт, Скопје
Унико Проект, Прилеп
Памила Ком , Битола
Пинокио, Штип
Хераклити Комерц, Битола
Минерва, Битола
Архи про , Скопје
ДИЕМ ГМ, Гевгелија
Рибник Дуло , Бањани , Скопје
Македонија Сообраќај , Скопје
ИТЦ Трејд, Штип
Римоди, Битола
Пекабеско, Скопје
Вино Мак , Битола
Космо гранити , Скопје
Бутик за деца Торијан, Скопје
Југоекспорт Стил , Скопје
Фрутема , Кавадарци
Континент ЛПГ , Скопје
Пакомак , Скопје
Вегера , Скопје

 

 

 

 

Анкета

Услугите на Партнер:
 

Посетеност

Посетители денеска:: 78
Посетители месецов: 2020
Вкупно посетители: 221885

Fatal error: Class 'JTEXT' not found in /home/partner/public_html/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 867