Соопштение :

 

Во периодот јуни – септември 2011 година АПВ Партнер спроведе Анкета за задоволство на клиентите

Вкупно испратени се анкетни листи до 125 фирми наши клиенти.

Вратени назад ( пополнети уредно ) се 43 анкетни листи, што е 34,4%.

Според добиените одговори на поставените прашања добиени се следниве резултати

1.Дали услугата во Агенцијата за привремени вработувања Партнер е брза и ефикасна, добиени се следниве одговори :
ДА                                 41 одговор ( од 43 – 95,3%)
НЕ                                  нема
БЕЗ ОДГОВОР                2 одговора ( од 43 – 4,7%)

2.Дали сте задоволни од степенот на стручност, професионалност и љубезност на вработените во Агенцијата за привремени вработувања Партнер, добиени се следниве одговори :
многу задоволен             25 одговори ( од 43 – 58,1%)
задоволен                       17 одговори    ( од 43 – 39,5%)
не задоволен                   нема
БЕЗ ОДГОВОР                 1 одговор ( од 43 – 2,4%)

3.Дали вработените Ви приоѓаат пријателски и спремни да помогнат, добиени се следниве одговори :
ДА                                  43 одговори ( од 43 – 100%)
НЕ                                   нема

4.Дали сте задоволен со одѕивот на Вашиот одговорен советник во Агенцијата за привремени вработувања Партнер, добиени се следниве одговори :
ДА                                   42 одговори ( од 43 – 97,6%)
НЕ                                    нема
БЕЗ ОДГОВОР                  1  одговор ( од 43 – 2,4%)

5.Колку често сакате да бидете контактирани од Вашиот одговорен советник во Агенцијата за привремени вработувања Партнер, добиени се следниве одговори : 
Еднаш неделно                 3 одговори ( од 43 – 6,9%)
Еднаш во две недели        2 одговори ( од 43 – 4,7%)
По потреба                      36 одговори ( од 43 – 83,7%)
БЕЗ ОДГОВОР                   2 одговори ( од 43 – 4,7%)

6.Дали сте го посетиле веб сајтот на Агенцијата за привремени вработувања Партнер, добиени се следниве резултати :
ДА                                   26 одговори ( од 43 – 60,5%)
НЕ                                   15 одговори  ( од 43 – 34,9%)
БЕЗ ОДГОВОР                  2 одговори ( од 43 – 4,6%)

7.Дали сте задоволни од информациите што можете да ги добиете од сајтот, добиени се следниве одговори:
ДА                                  25 одговори ( од 43 – 58,2%)
НЕ                                  1 одговор ( од 43 – 2,3%)
БЕЗ ОДГОВОР                17 одговори ( од 43 – 39,5%)

8.Дали имате свои сугестии за подобрување на веб сајтот на Агенцијата за привремени вработувања Партнер, добиени се следниве резултати:
ДА                                 1 одговор ( од 43–  2,3%)
НЕ                                  26 одговори ( од 43 – 60,5%)
БЕЗ ОДГОВОР                16 одговори ( од 43-37,2%)

9.Дали Агенцијата за привремени вработувања Партнер досега ги оправдала Вашите очекувања, добиени се следниве резултати :
ДА                                 36  одговори ( од 43 – 83,7%)
НЕ                                  1 одговор  ( од 43 – 2,3%)
БЕЗ ОДГОВОР                6 одговори ( од 43 – 14 %)

10.Дали би ја препорачале  Агенцијата за привремени вработувања Партнер , на Ваши деловни соработници, добиени се следниве резултати :
ДА                                 39  одговори ( од 43 – 90,7%)
НЕ                                  нема
БЕЗ ОДГОВОР                4 одговори ( од 43 – 9,3%)

11.Вашето мислење за цените на нашите услуги, добиени се следниве резултати :
Ниски                             нема
Високи                          7 одговори  ( од 43 – 16,3%)
Прифатливи / реални   33 одговори ( од 43 – 76,7%)
БЕЗ ОДГОВОР                3 одговори ( од 43 – 7 %)

12. Имате ли потреба од воведување на нови услуги кои се од интерес за унапредување на соработката помеѓу Вашата компанија и Агенцијата за привремени вработувања Партнер, добиени се следниве резултати :
ДА                                 2  одговори ( од 43 – 4,6%)
НЕ                                 35 одговори  ( од 43 – 81,4%)
БЕЗ ОДГОВОР                6 одговори ( од 43 – 14 %)