Соопштение :

        Повторно анкета:

        Овој пат анкетата е спроведена помеѓу членови кои работат преку нас. Опфатени се вкупно 402 отстапени работници од Скопје, Штип, Битрола и Струмица. Ова се добиените резултати:1.    Дали услугата во Агенцијата за привремени вработувања Партнер е брза и ефикасна?


                            да                 не                     вкупно


Скопје                267 (98%)            5 (2%)                 272
Битола                   8 (95%)           2 (5%)                   40
Штип                   28 (100%)                                      28
Струмица            62 (100%)                                      62
Вкупно                395 (98%)           7 (2%)                 4022.    Дали сте задоволен од степенот на стручност, професионалност и љубезност на вработените во Агенција за привремени вработувања Партнер? 


                  многу задоволен  задоволен    нема одговор       вкупно


Скопје          155 (57%)                111 (41%)           6 (2%)               272
Битола          30 (75%)                    9 (23%)           1 (2%)                  40
Штип             20 (72%)                    8 (28%)                                      28
Струмица      30 (48%)                  32 (52%)                                      62
Вкупно         235 (58%)                 160 (40%)          7 (2%)               402

 

3. Дали вработените Ви приоѓаат пријателски и спремни да Ви помогнат?

                             да               не              нема одговор          вкупно

Скопје          269 ( 99%)           2 (0,7%)              1 (0,3%)                272
Битола           39 (98%)           1 (1%)                                               40
Штип            28 (100%)                                                                   28
Струмица     62 (100%)                                                                   62
Вкупно         398 (99%)          3 (1%)                                               4024. Дали сте задоволни од одѕивот на Вашите телефонски повици // e-mail ?

                              да             не               нема одговор           вкупно

Скопје          252 (93%)         3 (1%)               17 ( 6%)                       272
Битола          34 (85%)          1 (2,5%)              5 (12,5%)                   40
Штип             28 (100%)                                                                     28
Струмица      59 (95%)                                   3 (5%)                           62
Вкупно         373 (93%)          4 (1%)               25 (6%)                        402

 


5. Колку често сакате да бидете контактирани од Агенција за привремени вработувања Партнер?

         еднаш месечно  еднаш во 2 месеца   по потреба  нема одговор  вкупно

Скопје        62 (23%)                 3 (1%)                  196 (72%)        11 (4%)             272
Битола       14 (35%)                  2 (5%)                    20 (50%)        4 (10%)             40
Штип          1 (3,5%)                 1 (3,5%)                  26 (93%)                                 28
Струмица   8 (13%)                                                  54 (87%)                                62
Вкупно       85 (22%)                6 (1,5%)                  296 (73%)        15 (3,5%)         402


6. Дали навреме се доставуваат договорите за вработување, решенија за годишен одмор, исплатни листи од плата, здравствени картони и сл.?


                      да                      не             нема одговор         вкупно


Скопје           257 (95%)       12 (4%)              3 (1%)                       272
Битола           35 (87,5%)       1 (2,5%)            4 (10%)                     40
Штип             23 (82%)          5 (18%)                                               28
Струмица      56 (90%)          5 (8%)               1 (2%)                        62
Вкупно           371 (92%)       23 (6%)               8 (2%)                       402


7. Дали сте го посетиле веб сајтот на Агенција за привремени вработувања Партнер?


                      да                   не                нема одговор             вкупно


Скопје         109 (40%)      142 (52%)              21 (8%)                      272
Битола         21 (53%)        12 (30%)               7 (17%)                      40
Штип           28 (100%)                                                                      28
Струмица    33 (53%)         28 (45%)              1 (2%)                         62
Вкупно        191 (47,5%)    182 (45,5%)         29 (7%)                       402


8. Дали сте задоволни од информациите што можете да ги добиете од веб сајтот?


                        да                    не            нема одговор            вкупно


Скопје       122 (45%)        31 (12%)                119 (43%)                  272
Битола       14 (35%)          5 (13%)                   21 (52%)                  40
Штип         26 (93%)          2 (7%)                                                     28
Струмица  31 (50%)          12 (20%)                 19 (30%)                   62
Вкупно      193 (48%)        50 (12%)                 159 (40%)                 402


9. Дали имате свои сугестии а подобрување на веб сајтот на Агенција за привремени вработувања Партнер. Ако одговорот е ДА, Ве молиме наведете:


                      да                   не                  нема одговор            вкупно


Скопје          39 (14%)       112 (41%)                  121 (45%)                   272
Битола         1 (2,5%)        19 (47,5%)                 20 (50%)                    40
Штип                                28 ( 100%)                                                   28
Струмица                         50 ( 80%)                   12 (20%)                     62
Вкупно       40 (10%)         209 (52%)                  153 (38%)                   402


10. Дали Агенција за привремени вработувања Партнер досега ги оправдала Вашите очекувања?


                     да                    не                  нема одговор            вкупно


Скопје        256 (94%)          9 (3%)                    7 ( 3%)                       272
Битола        35 (87,5%)        2 (5%)                    3 ( 7,5%)                     40
Штип          28 (100%)                                                                          28
Струмица   62 (100%)                                                                          62
Вкупно       381 (95%)         11 (3%)                   10 (2%)                        402


11. Дали би ја препорачале Агенција за привремени вработувања Партнер на други потенцијални привремени работници?


                           да             не                     нема одговор             вкупно


Скопје         257 (84%)        7 (3%)                      8 (3%)                         272
Битола        36 (90%)                                          4 (10%)                       40
Штип           28 (100%)                                                                           28
Струмица    62 (100%)                                                                           62
Вкупно        383 (95%)       7 (2%)                      12 (3%)                           402


12. Дали мислите дека АПВ Партнер треба да измени / корегира нешто во врска со достава на документи кои произлегуваат од Вашиот работен однос. Ако Вашиот Одговор е ДА, Ве молам наведете:


                           Да                   не               нема одговор            вкупно


Скопје         67 (25%)         184 (67%)                   21 (8%)                   272
Битола         3 (8%)             25 (62%)                   12 (30%)                  40
Штип                                  27 (97%)                     1 (3%)                    28
Струмица    3 (5%)              58 (93%)                     1 (2%)                    62
Вкупно        73 (18%)          294 (74%)                   35 (8%)                  402Покрај одговорите на зададени прашања имаме и дополнителни коментари од кои ги издвоивме најинтересните:
1.    Годишните одмори да ги организира агенцијата.
2.    Договорите за вработување да се носат на работни места.
3.    Договорите за вработување да бидат на подолг период.
4.    Агенцијата да исплаќа плата без да се чекаат пари од работодавачот корисник.
5.    Сите Агенции да престанат да постојат.

Доколку и Вие имате Ваш коментар , пишете ни.