За клиентите - компаниите
Агенциите за привремена работа се идеално решение за пронаоѓање на квалитетни работници.

Агенциите за привремени вработувања се Ваша идеална почетна точка при обезбедување на работници, без разлика дали Ви треба квалификуван или неквалификуван кадар.

Сакате ли да ги оптимализирате бројот на работниците и трошоците?
Тогаш, Вие сте на вистинската адреса - Партнер е вистинско решение за ВАС.

Што добивате со ангажирање на привремени работници ?

  
1. Повеќе флексибилност, сакате бројот на Вашите вработени да го прилагодите на моменталните потреби во Вашата компанија.
   2. Предноста за ангажирање на 
„привремените работници“, тие се редовно вработени кај нас, но се ангажирани кај Вас, така да Вашите административни служби немаат дополнителни ангажмани за следење на нивната ангажираност, исплата на плата и придонеси од плата, одмори, боледувања и сл.
  
3. Трошоците за ангажирање на „привремени работници“ се точно предвидливи, бидејки кога се договараат условите помеѓу АПР и клиентите, точно се дефинираат работните места, платата работното време и сл.
  
4. Клентите можат да се обратат до АПР секогаш кога:

1.
   
сезонско зголемување на обемот на работа
2.
    за 
периоди кога има зголемена активност во компанијата
3.
   
годишни одмори
4.
   
боледувања
5.
   
работни ангажирања на посебни проекти и сл.

ПАРТНЕР гарантира дека отворените работни места може брзо да ги пополни како резултат на големата база на податоци со кои располага

Нашите „работници“ се на располагање во секое време.
Квалификувани се и на располагање на цела територија на РМ.

ПАРТНЕР гарантира дека
 
ангажираните „привремени работници“ ќе ги исполнат Вашите очекувања затоа што:

  
1. нашите членови се прецизно одбрани
  
2. соодветно платени
  
3. можат да ги докажат своите квалификации
  
4. секогаш се во контакт со нивниот советник

Заинтересирани за соработка, контактитајте со нас за неформалана понуда за соработка.