Соработка помеѓу јавните и приватните агенции

за вработување - услов да се зголеми учеството на пазарот на работна сила во ЕУ

повеќе...